Jesteś tutaj: Historia.

Historia

Historia parafii i kościoła św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu - Sobięcinie

        111 lat z życia parafii (1871-1981) Lata 1871-1900 Historia miejscowości Sobięcin datuje się mniej więcej od roku 1830. Osada ta liczyła początkowo około 300 mieszkańców. Szybki rozwój przemysłu węglowego w okolicach Wałbrzycha i Sobięcina spowodował liczny napływ ludności z głębi Niemiec, Czech i Śląska. Była to ludność przeważnie katolicka. Dla nich to w latach 1871-1873 ks. Gyrdt buduje pierwszą kaplicę wraz z sierocińcem pod wezwaniem św. Barbary. Dobra pod budowę tych obiektów ofiarowuje ówczesna baronowa Emilia Czetrycz. Od roku 1874 sierociniec dla 200 dzieci prowadzą SS. Boromeuszki, których niestety walka kulturalna za rządów Bismarcka (Kulturkampf) zmusza już w roku 1875 do opuszczenia Sobięcina. Sierociniec prowadzą osoby świeckie, kaplicę obsługuje ksiądz kapelan. Lata 1901-1945 24 czerwca 1904 roku do Sobięcina przybywają SS. Elżbietanki, które zajmują domy przy ul. św. Józefa 1, 2, 3, zakładając przedszkole dla dzieci katolickich. Ówczesne władze surowo zabraniały przyjmowania do przedszkola dzieci rodzin ewangelickich. SS. Elżbietanki przejęły również sierociniec, który prowadziły do roku 1945. Z uwagi na to, że kaplica przy sierocińcu nie mieściła już wszystkich wiernych, a z braku należytej opieki duszpasterskiej wielu katolików zaczęło przechodzić na protestantyzm - powzięto myśl zbudowania kościoła. W roku 1906 komitet budowy kościoła wystosował prośbę do Kurii Arcybiskupiej we Wrocławiu o budowę nowej świątyni. 26 marca 1908 roku władze państwowe wyraziły zgodę na budowę kościoła i już jesienią położono kamień węgielny pod świątynię Trzeba się było spieszyć, ponieważ katolicy masowo odchodzili od Kościoła, należało jak najszybciej zorganizować duszpasterstwo parafialne. Zatwierdzony plan kościoła zawierał około 2000 miejsc - w tym 650 miejsc siedzących. Dla zapewnienia większej ilości miejsc postanowiono wybudować balkony. Ze względów oszczędnościowych kościół zbudowano z muru wiązarkowego (mur pruski). Ściany wyłożono 3 cm. warstwą impregnowanego korka. Budowę kościoła ukończono w roku 1910. Dokładna data poświęcenia nie jest znana. Patronem świątyni zostaje św. Józef Oblubieniec. (jedno ze źródeł podaje, że kościół został poświęcony 28.09.1010r. przez proboszcza Königa - przyp. red.). W roku 1911 poświęcono 2 dzwony, które umieszczono na wieży kościelnej. Rok 1914 - wybucha I wojna światowa. 27 czerwca 1917 roku dwa wielkie dzwony z wieży kościoła zabrano na cele wojenne. W roku 1918 kapelanem kościoła zostaje ks. Paweł Peikert. W roku 1919 rzeźbiarz Buele z Bytomia wykonał dwie rzeźby: N.M.Panny i św. Jana. 1 października 1920 roku Sobięcin zostaje samodzielną parafią, a kościół św. Józefa podniesiony do godności kościoła parafialnego. Pierwszym proboszczem parafii św. Józefa zostaje 23 lutego 1921 roku ks. Peikert (w czasie II wojny światowej jest proboszczem parafii św. Maurycego we Wrocławiu). 9 kwietnia 1921 roku odbyły się pierwsze misje parafialne, które prowadzili OO. Dominikanie. W czasie misji 3100 osób przyjęło Komunię św. 16 kwietnia dzieci przystąpiły do I Komunii św. a na zakończenie misji 30 maja ks. Kardynał Bertram udzielił Sakramentu Bierzmownia. W kościele zbudowano ołtarz Maryjny. Augustyn Wittig z Nowej Rudy (twórca wielu rzeźb w Wambierzycach) wykonał w drzewie dwie figury: św. Jadwigi i św. Elżbiety. W roku 1922 przybywa do Sobięcina pierwszy wikariusz, pracuje też tutaj ksiądz o polskim nazwisku Jerzy Przybyła. W tym okresie kapłani mieli bardzo trudne warunki pracy, szczególnie z uwagi na to, iż protestanci byli bardzo fanatycznie ustosunkowani do wszystkiego co katolickie. W roku 1926, 24 marca, poświęcono dwa nowe dzwony, którym nadano imiona: św. Józef i św. Paweł, trzeci dzwon - Serce Jezusa poświęcono 23 czerwca. Odbyła się pierwsza w latach międzywojennych procesja Bożego Ciała. Wzięło w niej udział około 3 tysięcy wiernych. Rok 1927 - włamano się do kaplicy przy sierocińcu, między innymi rozbito Tabernakulum. Rok 1928 - Augustyn Wittig wykonał cztery figury z drzewa: św. Antoni, św. Anna, św. Alojzy i św. Teresa od Dzieciątka Jezus. W czerwcu 1928 roku umiera proboszcz w Wałbrzychu ks. Ganse (budowniczy kościoła św. Józefa) na jego miejsce zostaje mianowany ks. Peikert. W roku 1930 - OO. Franciszkanie przeprowadzają Misje święte. W roku 1932 odnowiono zewnętrzne mury kościoła. W roku 1936 zaprowadzono w kościele ogrzewanie ciepłym powietrzem. Rok 1937 - sierociniec przejęło Zgromadzenie Sióstr Notre Dame. Do kościoła zakupiono srebrny krzyż nad Tabernakulum. W roku 1938 - faszyzm rozpoczyna jawne prześladowania Kościoła, rozwiązując organizacje kościelne i utrudniając nauczanie religii. W klasach szkolnych usunięto krzyże, a ze szkół wyznaniowych uczyniono szkoły świeckie, w których religii nauczali nauczyciele po dwie godziny tygodniowo. Zabraniano również urządzania procesji Bożego Ciała. Rok 1939 - wybuchła II wojna światowa - Hitlerowskie Niemcy napadają na Polskę. W latach wojny - do roku 1945 w kościele św. Józefa odprawiają się nabożeństwa dla Polaków przywiezionych tutaj na przymusowe roboty oraz dla niewolników innych narodowości. W roku 1940 - OO. Oblaci organizują misje parafialne. W roku 1941 - 5 października - zakupiono nową Drogę Krzyżową, zaś 2 listopada 1942 roku poświęcono figurę św. Barbary. W tym czasie prześladowanie katolików objawia się konfiskatą biblioteki parafialnej, grabieżą dzwonów na cele wojenne, zajęciem katolickiego przedszkola oraz sierocińca, umieszczając w nich przesiedlonych Niemców. Pomimo tych represji w roku 1942 przeprowadzono remont kościoła, zmieniono wystrój kościoła, konsekrowano nowy ołtarz, a w roku 1943 - 19 marca, poświęcono nowy ołtarz św. Józefa. 1945-1970 Rok 1945 - 9 maja - wyzwolenie Wałbrzycha. Parafia św. Józefa w Sobięcinie wraca do Polski. W lipcu tego roku przybywają pierwsi Polacy z Polski centralnej a we wrześniu repatrianci - górnicy ze wschodu z miasta Borysławia wraz z pierwszym polskim kapłanem ks. Michałem Wawro. 15 listopada 1945 roku ks. Wawro obejmuje duszpasterstwo Polaków. 23 października datuje się pierwszy chrzest polskiego dziecka a 15 listopada pierwszy pogrzeb polskiego dziecka. Borysławianie, obok autochtonicznej ludności niemieckiej, repatriantów z Francji, ludności z centralnej Polski i repatriantów ze wschodu, stanowią w tutejszej parafii zdecydowaną większość. 15 grudnia górnicy z Borysławia obchodzą uroczyście odnowienie poświęcenia sztandaru przywiezionego z tamtych stron. Sztandar ów złożono w tutejszym kościele parafialnym. W roku 1946 - decyzją ks. Administratora ks. dr. Karola Milika - dom przy ul. 1 Maja 166 objęły SS. Niepokalanki, zakładając w nim już we wrześniu gimnazjum żeńskie (druga szkoła średnia w Wałbrzychu), które liczyło ok. 200 uczennic. Brak podręczników, nieliczny zespół sióstr uczących oraz słaby poziom uczennic, czyniły pracę bardzo ciężką i żmudną. Prawa państwowe otrzymuje szkoła dopiero 25 października 1956 roku. Z uwagi na brak kapelana siostry uczęszczały do kościoła parafialnego w Sobięcinie. Dwa razy w tygodniu ks. Proboszcz odprawiał Mszę św. w kaplicy klasztornej. We wrześniu 1946 roku przybywają do Sobięcina SS. Franciszkanki jako repatriantki ze Lwowa, przywożąc ze sobą 50 osób chorych, które ulokowano w Domu Opieki. Zakład ten ks. Proboszcz Michał Wawro otoczył szczególną opieką duchową. W roku 1958 administrację Parafią obejmuje nowy Proboszcz ks. Marian Staneta. W październiku 1959r. odbyły się pierwsze po wojnie Misje Parafialne pod kierunkiem OO. Franciszkanów konw. (O. Benedykt Porzycki i O. Pius Mik). W październiku 1960r. renowacja Misji św. - nauki głoszą księża Pallotyni (ks. B. Boniewicz i ks. H. Greta). Misje zbiegły się z uroczystością 50-lecia kościoła, na którą przybył Ordynariusz J. E. ks. Biskup Bolesław Kominek. Ks. Biskup odwiedził również chorych w Domu Opieki u Sióstr Franciszkanek oraz wizytował gimnazjum Sióstr Niepokalanek. W roku 1961 na skutek likwidacji w szkołach nauczania religii - katechizację zorganizowano na terenie Parafii, która trwa do czasów obecych. W roku 1962 powstaje placówka SS. Urszulanek, które czynnie pomagają w pracach na terenie Parafii. W latach 1962-1964 przeprowadzono kapitalny remont kościoła: wykonano nową polichromię przez artystę malarza z Wrocławia Tadeusza Wrońskiego. W czerwcu 1963 roku odbyła się wizytacja kanoniczna Parafii przez J. E. ks. Biskupa Dr Pawła Latuska. W czerwcu 1964 roku Parafia przeżywa nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczystości poprzedzają rekolekcje prowadzone przez Księży Salwatorianów (ks. W. Bochenek ze swoimi współpracownikami). Tłumy wiernych adorowały obraz, licznie przystępowano do Komunii św. W roku 1966 - wraz z całą Polską - Parafia św. Józefa uroczyście obchodziła 1000-lecie chrztu Polski. W roku 1967 - 23 maja administrację Parafią obejmuje kolejny Proboszcz ks. Bernard Szczygielski. W roku 1969 odbyły się misje Parafialne. Nauki głoszą księża Jezuici z Warszawy i Poznania. W roku 1970 dokonano remontu kościoła: wymieniono starą instalację elektryczną, ogrodzono teren przy plebanii, uporządkowano plac przykościelny, sprawiono nową figurę Matki Boskiej. W roku tym uroczyście obchodzono 25-lecie polskiej administracji Parafii św. Józefa, 50-lecie istnienia Parafii oraz 75-lecie poświęcenia sztandaru górniczego. W roku 1970 administrację Parafią przejmuje ks. Józef Mielczarek, który pracuje na tutejszym terenie do roku 1981. W okresie tym wyremontowano elewację plebanii, naprawiono dach oraz zmieniono prezbiterium kościoła, dostosowując go do wymogów liturgii posoborowej.

Do roku 1981 nie była prowadzona kronika parafialna przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu, z różnych zapisków została spisana na poprzednich stronach krótka historia parafii ważniejsze wydarzenia związane z istnieniem kościoła i parafii.

Dnia 26.06.1981r. nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza przy parafii św. Józefa Obl. W Wałbrzychu. Poprzedni proboszcz Ks. Józef Mielczarek, który duszpasterzował przez 11-lat został przeniesiony do parafii Macierzeńsłwa N.M.P. we Wrocławiu – Pilczycach, obowiązki proboszcza przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu objął Ks. Jan Onufrów. Wikariuszami byli ks. Jerzy Skalski i Ks. Janusz Gajewski. Katechetami Siostry Urszulanki Szare: siostra Agnieszka Celińska i Stanisława Kotarska.

Kryzys gospodarczy, który nawiedził nasz kraj uniemożliwił prowadzenie prac inwestycyjnych. Zwrócono uwagę na pracę duszpasterską ze względu na zapowiadane na rok 1982 Misje parafialne. Zajęto się przygotowywaniem do Sakr. św. Ludzi starszych i młodzież zaniedbanych religijnie.

Wprowadzono śpiew Godzinek w niedzielę i święta przed Mszą św. o godz. 9:00 jak również w pierwsze niedziele miesiąca Nieszpory niedzielne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Godzinki i Nieszpory nie były śpiewane przez 20 lat.

Ostatnim akordem odnowy zapoczątkowanej w sierpniu 1980r. przez NSZZ „Solidarność” były uroczyste obchody święta Górników św. Barbary na stadionie sportowym w Wałbrzychu z udziałem Ks. Prymasa Arcybiskupa Józefa Glempa i Biskupów Wrocławskich.

Dnia 13.12.1981r. głęboko zapadła w świadomości tutejszych parafian idących do kościoła w niedzielę na Mszę św. I rekolekcje adwentowe. Duzy budynek „Solidarności” przy ulicy 1-go Maja był zdewastowany, wielu parafian interweniowało w nocy z 12 na 13. 12. Rano dowiedzieliśmy się że został wprowadzony stan wojenny.

Rekolekcje, które prowadził O. Augustyn Węgrzyn Cysters z Krzeszowa ze względu na godziny milicyjne miały małą frekwencję, ludzie na krótko dali się zastraszyć. Pasterka odbyła się jednak o północy, koncelebrowali wszyscy księża pracujący w parafii.

Na dziękczynnym nabożeństwie końcowym rok 1981 Ksiądz Proboszcz zwrócił uwagę na dwie daty mijającego roku  13.05 zamach na życie Ojca Św. Jana Pawła II i 13.12. zamach na udręczony kryzysem gospodarczym Naród Polski oraz śmierć Ks. Kardynała Prymasa 1000- lecia Stefana Wyszyńskiego, którego pogrzeb w Warszawie był potężną manifestacją wiary naszego Narodu. Bez perspektyw na lepsze jutro wkraczano w nowy rok 1982.

Dla lepszego poznania życia parafii za rok 1981 tak się przedstawiają dane statystyczne:

Chrztów w 1981 było 181 więcej niż w 1980 o 12 osób

Ślubów w 1981 r było 73 mniej niż w 1980 o 5

Pogrzebów w 1981r. było 100 mniej niż w 1980 o 16

Zapowiedzi w 1981 r. było 116 wiecej niż 1980 r. o 9

Zapotrzebowania chorych 550 mniej niż w 1980 o 5

W niedzielę Chrystusa Króla liczy się obecność wiernych na Mszy św. i ilość Komunii św. 22.11.1981 było na Mszy św. 2150 osób do Komunii św. Przystąpiło 550 osób.

Po zmianie na stanowisku Ks. Proboszcza zajęło się odpisami ksiąg metrykalnych z 22 lat o które to księgi parafialne zwróciła się Kuria Metropolitalna Wrocławska do poprzedniego Księdza Proboszcza. Odpisów dokonali Księża i Siostry pracujące w parafii. Pod koniec roku 1982 księgi zostały przekazane do Archiwum Kurii Metropolitalnej.

Rok Pański 1982 był rokiem trudnym pod każdym względem; przez cały rok trwał stan wojenny, wielu ludzi było internowanych, wielu osadzonych w więzieniach za branie udziału w strajkach lub demonstracjach ulicznych, pogłębiał się kryzys gospodarczy.

Ludzie z niechęceni do życia nie widza perspektyw na przyszłość. Jedynym pomysłem rozświetlającym mroki były obchody Jubileuszu 600-lecia obecności Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Władze nie pozwoliły, aby w uroczystościach wziął udział Ojciec Święty Jan Paweł I, który tak pragnął zjawić się na Jasnej Górze.

Podniosła na duchu udręczony naród kanonizacja Ojca Maksymiliana Kolbe, która odbyła się 10.10 w Rzymie. Z kraju na kanonizacji było 5 tysięcy osób miedzy innymi miejscowy Ksiądz Proboszcz.

W parafii w tym roku odbyły się Misje parafialne przeprowadzone w dniach od 16 do 23 05. Przez księdza Bronisława Krempę CM i Józefa Mazurka CM z Krakowa. W czasie Misji św. Rozdano 28.000 Komunii św., dodajmy, że na terenie parafii mieszka 10.000 osób, udzielono 15 ślubów małżeństwom żyjącym od dłuższego czasu na kontraktach cywilnych. Ochrzczono 10 osób starszych. W czasie Misji wygłoszono 50 nauk misyjnych dla wszystkich stanów. Kościół w czasie nauk misyjnych był wypełniony wiernymi, najwięcej było na zakończenie Misji św.

W grudniu od 12 do 15 odbyły się rekolekcje adwentowe, które poprowadził Ks. Adam Drwięga Dyrektor Kurialny od spraw gospodarczych z Wrocławia. 

Ze spaw gospodarczych należy zaznaczyć, że w minionym roku zakupiliśmy dwa ornaty: zielony i biały. Rozpoczęto pracę przy adaptacji strychu na kaplicę i pokoje gościnne. Koszta tej adaptacji są wielkie.

Jest godne podkreślenia, że w Roku Jubileuszu Jasnogórskiego Obrazu z parafii naszej udały się dwie pielgrzymki dzieci młodzieży i osób starszych na Jasną Górę.

 Promykiem nadziei była zapowiedź, że w roku 1983 przyjedzie do naszej Ojczyzny Ojciec Święty Jan Paweł II, wielu w to wątpi. Pocieszające dla duszpasterzy jest to, że stwierdzono większą ilość osób uczęszczających w niedzielę na Mszę św. I tak obliczenia z 21.11.1982r. wykazały, że było na Mszy św. 2500 osób, a 610 osób przystąpiło do Komunii św. Pozytywne jest to ze dzieci i młodzież systematycznie uczęszcza na katechizację parafialną.  

W tutejszej parafii bierze udział w katechizacji 210 dzieci, 315 młodzieży szkół średnich, 30 młodzieży pracującej.

Dane statystyczne za rok 1982 przedstawiają się następująco:

Chrztów -173

Ślubów – 86

Pogrzebów – 77

Zapowiedzi – 122

Zaopatrzenie chorych 860

Rozdanych Komunii św. 120.000

Na niedzielę 29.05.1983 zapowiedziano wizytację kanoniczą tutejszej parafii. Wizytacji dokona J.E Bp. Dr Adam Dyczkowski

Rok 1983

Rok Pański 1983 rozpoczął się z nadzieja przyjazdu Ojca Św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Ogłoszenie terminu przyjazdu i obecność Ojca Świętego we Wrocławiu napełnia wszystkich wielka radością.

Wielkim wydarzeniem tego roku jest ogłoszenie przez Ojca Św. roku 1983 „Rokiem Odkupienia”. Mija 1950 lat od daty śmierci Chrystusa na Krzyżu.

Dzień 25.03 początek „Roku Odkupienia” zgromadził wiele osób w świątyniach. Trwający jeszcze Jubileusz 600-lecia Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze sprawia, że i w tym roku podobnie jak w ubiegłym udawały się pielgrzymki młodzieży i osób starszych z naszej parafii.

W dniach 15 do 20 maja w parafii odbyła się renowacja Misji parafialnych, przeprowadzili Ojcowie Misjonarze z Krakowa CM. Renowacja Misji przyczyniła się do należytego przeżycia Roku świętego i przygotowała nas na przyjazd Ojca Św..

W dniu 22.05 odbyła się I-sza Komunia Św. dzieci. Przystąpiło 118 dzieci z kl. II.

W dniu 28 i 29.05 odbyła się kanoniczna wizytacja tutejszej parafii. Wizytował J.E.Ks.Dr Adam Dyczkowski, który udzielił Sakramentu Bierzmowania 82 osobom.

Z dniem 27.06.1983r. nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza tutejszej parafii. Ks. Jan Onufrów został przeniesiony na proboszcza św. Maurycego we Wrocławiu. Parafię objął Ks. Tadeusz Szacoń.

W roku 1983 w salkach katechetycznych na plebanii założono nowa instalację elektryczną oraz wymalowano plebanię wewnątrz i zewnątrz. Utworzono i ogrodzono podwórko przy plebanii. Wokół kościoła wymieniono stare ogrodzenie drewniane na nowe. Zainstalowano nowe nagłośnienie.

W dniach 06.do 07. Sierpnia Maryja w obrazie Jasnogórskim nawiedziła Wałbrzych w kościele św. Aniołów Stróżów. Powitanie obrazu Matki Bożej nastąpiło w sobotę 06-go sierpnia o godz. 18:00, a następnie została oprawiona Msza św. powitalna z udziałem ks. Arcybiskupa Henryka Gulbinowicza. Przez całą noc z soboty na niedzielę poszczególne parafię gromadziły się przy obrazie na modlitwie. Nasza parafia wraz z parafią Dziećmorowice odbywała nocne czuwanie modlitewne przed obrazem Matki Bożej w godzinach od 22:00 do 24:00.

Rok 1984

Dnia 1-go lipca została zlikwidowana placówka ss. Urszulanek, które przybyły do tej parafii w 1962r. Zwierzchnie władze zakonne uzasadniły likwidację tej placówki brakiem wystarczającej liczbie nowych powołań.

Przed figurą Matki Bożej znajdującą się na palcu przykościelnym za kościołem wykonano nowy chodnik betonowy.

Męczeńska śmierć  Księdza Jerzego Popiełuszki boleśnie wstrząsnęła sercami Polaków i odbyła się głośnym echem w całym świecie. Ten bolesny fakt jeszcze bardziej zacieśnił poczucie więzi Ludu Bożego ze swoimi kapłanami w doli i niedoli.

Rok 1985

W czerwcu bieżącego roku przeprowadzono pierwszy od ich budowy kapitalny remont organów tutejszego kościoła. Przeprowadził go organomistrz z Lubania Śląskiego Teodor Böhme. Między innymi wymieniono wszystkie mieszki na nowe. Podjęto decyzję przeprowadzenia kapitalnego remontu kościoła łącznie z przełożeniem dachu, częściowym pokryciem go blachą cynkową, konserwacja drewna i pomalowaniem zewnętrznej elewacji. Obecny rok poświecono na kupno potrzebnych do remontu materiałów.

Rok 1986

Dnia 25-go czerwca kleryk naszej parafii Janusz Prejzner otrzymał święcenia diakonatu w katedrze wrocławskiej.

Pod opieką i kierownictwem ks. Andrzeja Płony tutejszego wikariusza – udała się do Rzymu grupa pielgrzymów złożona z tutejszych i obcych parafian. Podróż przebiegła pomyślnie. Wszyscy wrócili ubogaceni i uradowani.

Przystąpiono wczesną wiosną do prac remontowych przy kościele parafialnym. W wyniku prowadzonych prac aż do późnej jesieni przełożono całkowicie dachówkę na głównym dachu kościoła, część okien przeszklono i prawie wszystkie na nowo okitowano, wymieniono na nowe wszystkie rynny i rury spustowe, otynkowano na nowo całą wieżę i uzupełniono pozostałe tynki kościoła. Oczyszczono i zaimpregnowano ksylamitem żeglarskim zewnątrz część drewnianą kościoła, pomalowano farbą szwedzką (pokost, wapno, farba, kazeina) frontową część kościoła i jedna boczną od strony św. Józefa, w okna założono żelazne kraty zabezpieczające, których do tej pory nie było, wymieniono na nowe linki odgromowe na kościele. Prace ciesielskie wykonał Wacław Granat z Wołowa a malarskie Michał Karbowski i Wojciech Kuźniar- również z Wołowa. Prace dekarskie wykonał Jerzy Sura z Łubnian koło Opola.

Rok 1987

Dnia 3-go maja odbyła się w parafii podniosła uroczystość związana z oddaniem hołdu Pana Jezusa obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie z racji tegorocznego Kongresu Eucharystycznego w naszej Ojczyźnie. Wierni miedzy innymi przygotowani zostali do tej uroczystości głoszonymi przez trzy kolejne dni wieczornymi konferencjami.25 maja parafia nasza przeżyła nieocenioną uroczystość. W powojennej historii tutejszej parafii został wyświęcony na kapłana tutejszy parafianin Janusz Prejzner. 25.05. br. Odprawił on swoją pierwszą Mszę św. prymicyjną przy licznym udziale wiernych naszej parafii i przybyłych gości.

Drugi i za razem ostatni etap remontu tutejszego kościoła parafialnego został zakończony pomyślnie. Wewnątrz kościoła wymieniono kilkadziesiąt metrów kwadratowych posadzki w ramach szkół górniczych, które to prace sfinansowały po połowie kopalnia Victoria i Tkorcz.  

Położono posadzkę w jednej z bocznych kaplic kościoła, przełożono dachówkę nad prezbiterium kościoła, przykryto blacha cynkową boczne nawy i przy budowie kościoła zakonserwowano i pomalowano dwie pozostałe na ten rok ściany kościoła tj. od strony hali sportowej i Zakładów Jedności.

Przełożono kostkę granitową i położono wszystkie nowe płyty betonowe wokół kościoła. Wymieniono całkowicie instalację elektryczną w kościele. Położono boazerię w jednym z przesiąków kościoła oraz po obu stronach schodów prowadzących na chór. Wymalowano wnętrze kościoła, zainstalowano nowy piec centralnego ogrzewania wewnątrz kościoła.

Rok 1988

Dnia 12 sierpnia parafia otrzymała z Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej smutną wiadomość „Biorąc pod uwagę przedłożone pismem L.dz.164/0/87 z dnia 01.07.1987 r. rację, wyrażam niniejszym zgodę na likwidację domu zakonnego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wałbrzychu, ul Zachodnia nr 17 ”podpisany Henryk Gulbinowicz Arcybiskup Metropolita Wrocławski.

Na interwencję i przedłożenie racji tutejszych Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi i innych osób duchownych oraz po odbyciu wizytacji zwierzchnik władz zakonnych Zgromadzenia cofnęło decyzje likwidacji domu zakonnego przy Państwowym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Wałbrzychu. Tą jakże radosną wiadomość otrzymała parafia pismem Przełożonej Generalnej Zgromadzenia s. Gabrieli Janczewskiej z dnia 20.01.1988r.

Dnia 20-go lutego 1988 roku dokonał wizytacji kanonicznej tutejszej parafii Ks. Bp. Józef Pazdur. Plan wizytacji był następujący. Spotkanie z miejscowymi księżmi i podpisanie ksiąg. Odwiedzenie Domu Opieki Społecznej, połączone z odprawieniem Mszy św., pobłogosławieniem w poszczególnych salach ludzi chorych, starszych i spotkanie z personelem świeckim oraz siostrami. Wizytacja w klasztorze Sióstr Niepokalanek połączona z modlitwą  w kaplicy oraz wygłoszenie kazania do zgromadzonych tam wszystkich sióstr i uczennic. Tam u sióstr Ks. Bp. Spożył następnie obiad wraz z towarzyszącym mu Ks. Kanonikiem Hlebowiczem, miejscowym kapelanem sióstr Niepokalanek, z księdzem proboszczem parafii oraz kierowcą. W dalszej kolejności Ks. Bp. spotkał się na plebanii z członkiniami Żywego Różańca, grupą charytatywną,  synodalną radą parafialną i nauczycielami. Oddzielnie z Żywym Różańcem a następnie ze wszystkimi pozostałymi grupami. Następnie Ks. Biskup w asyście Ks. Kanonika Hlebowicza oraz Ks. Proboszcza udali się do rodziny odwiedzić chorego oraz do dwu innych rodzin z których jeden syn został w ubiegłym roku wyświecony na kapłana diecezjalnego a drugi jest od kilku lat batem w Zakonie Księży Chrystusowców. O godz. 17:00 nastąpiło uroczyste powitanie Ks. Biskupa w kościele. Ks. Biskup poświecił nowo wymalowany kościół parafialny, odprawił Mszę św. podczas której podzielił się Słowem Bożym ze wszystkimi zgromadzonymi oraz udzielił kilkudziesięciu osobą, złożonym głownie z młodzieży klas VIII-ych Sakramentu Bierzmowania. Po kolacji udał się Ks. Biskup na nocleg do Ks. Pallotynów w Wałbrzychu, aby następnego dnia od samego rana wizytować ich parafię. Wizytacja przebiegła w atmosferze miłej, serdecznej, ojcowskiej.

 Rok 1989

Rok 1989 przebiegał miedzy innymi pod znakiem prac remontowych budynku plebanii. Zabezpieczono przed wilgocią mury budynku plebanii osuszając ją metodą elektroiniekcji (nawiercanie ścian, osuszanie prądem, zapowietrzanie odpowiednimi płynami tworzącymi zawisnę izolacyjną). Powyższe prace prowadził ze swoimi ludźmi inż. Aleksander Makowiecki ze Szczawna Zdroju. Zdjęto z całego budynku dachówkę, wypełniono zniszczone drewno, wyrównano krokwie wygięte pod ciężarem, zadeskowano i położono blachę cynkową. Blachę położył dekarz i blacharz z Łubnian koło Opola Jerzy Sura ten sam, który przekładał dach i kładł blachę na kościele dwa lata wcześniej. Wymieniono na nowa podłogę w kancelarii parafialnej – usuwając zgrzybiałą ziemię, utwardzając betonem i kładąc podwójna papę na lepiku. Pobudowano nowe ścianki izolacyjne, założono wietrzniki, poł nowe tynki w poczekalni do salek katechetycznych. Korytarz plebanii wyłożono boazerią. Pomalowano całą plebanię w wewnątrz i na zewnątrz. Dwie łazienki na plebanii wyłożono glazurą. W jednej z komórek kościoła położono płytki lastrykowe. 

W bieżącym roku I-szą Komunię św. przyjęło 134 dzieci. Do Sakramentu Bierzmowania  w parafii św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu przystąpiło 69 uczniów kl. VIII-ych z naszej parafii. Bierzmował Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz. Bieżący rok zauważył się dużym spadkiem urodzeń, gdyż do sakramentu chrztu św. było 81dzieci.Znaczny wzrost natomiast dał się zauważyć odnośnie zgonów. Było ich w tym roku 123.

Powyższy fakt daje się wytłumaczyć tym, że tutejsza parafia znajduję się w najstarszej i najbardziej zatrutej pod względem skażenia środowiska dzielnicy Wałbrzycha. Nowych domów się tu nie buduje, niektóre ze starych rozbiera. Młodzi ludzie przenoszą się do nowego budownictwa w inne dzielnice Wałbrzycha.

Dnia 26-go listopada br. odbyła się w tutejszej parafii inauguracja „Rycerstwa Niepokalanej”. Inauguracji tegoż ruchu dokonał O. Franciszkanin z Legnicy zapisując pierwszych członków.

Rok 1990

We wrześniu br. w związku z częstym wybijaniem szyb założono siatkę ochronną na 64 okien kościoła.

W tym roku powróciła religia do szkół, Na terenie parafii uczą w szkołach miejscowi księża i katecheci oraz księża z innych parafii. tj. z Wałbrzycha par, św. Aniołów Stróżów z Boguszowa i z Gorc.

Budynek kościoła parafialnego oraz budek plebanii zostały w tym roku wpisane do rejestru zabytków.

Rok 1991

Dnia 19-ego maja przywieziono do tutejszego kościoła statuę Matki Bożej Bolesnej (z XII lub XIII w)słynącą łaskami z parafii św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. Statua ta już od kilku tygodni przewożona jest na jeden dzień do poszczególnych parafii w przypadające święta i uroczystości ku czci Matki Bożej. Nawiedza ona parafię w mieście Wałbrzychu i sąsiednie parafię w okolicach Wałbrzycha. Powyższa peregrynacja związana jest z przypadającym w tym roku 800- leciem istnienia Wałbrzycha i  królowaniu Maryi w sanktuarium Wałbrzyskim. Statua Matki Bożej Bolesnej przebywała przez cały dzień w tutejszym kościele w przypadające w tym dniu święto NMP. Matki Kościoła.

W czerwcu przybył do polski Ojciec Św. Jan Paweł II na swoja kolejną pielgrzymkę. Miała ona dwa etapy. Drugi etap tej pielgrzymki odbył się w sierpniu w związku z 6-tym Światowym Dniem Młodzieży jaki odbył się w Częstochowie na Jasnej Górze w dniach od 14 do 16 sierpnia 1991 r. ponad milionowa rzesza młodych z całego świata przybyła na to spotkanie.

Na plebani został zamontowany nowy piec centralnego ogrzewania o powierzchni grzewczej kotła 8 cm 2. Piec centralnego ogrzewania jaki został zainstalowany pod kościołem w 1987r. przez tegoż samego rzemieślnika na powierzchnię grzewczą kotła 10 m. Rzemieślnik ten robiący i instalujący piec nazywa się Andrzej Branas. Mieszka w Wałbrzychu przy ulicy Kasztelańskiej 80/33 a zakład kotlarski posiada w Wałbrzychu przy ul. Topolowej 31.

         Rok 1992

W niedzielę dnia 24.05.1992r. miała miejsce uroczystość przybycia do katedry legnickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła Księdza Biskupa Ordynariusza Tadeusza Rybaka oraz Księdza Biskupa Adama Dyczkowskiego. Wśród licznie zgromadzonych duchownych i wiernych, odbyła się tego dnia uroczystość inauguracyjna Diecezji legnickiej. Z naszej parafii szczególnie liczny udział w tej uroczystości miały Siostry Niepokalanki, które wraz z młodzieżą prowadzonego przez siebie Liceum Ogólnokształcącego, dwoma autokarami udały się na powyższa uroczystość.

          Rok 1993

Wielkim przeżyciem duchowym dla całej parafii były Misje święte przed nawiedzeniem Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego obrazu(ostatnie misje miały miejsce w 1982r.). Misje parafialne zostały przeprowadzone w dniach od 21 do 28. 04.1993r. przez o. Redemptorystów z Wrocławia. – o. Ludwika Paprockiego i o. Stanisława.

Nawiedzenie Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego obrazu odbyło się w tutejszej parafii w czwartek i piątek z 29 na 30 kwietnia 1993r. do parafii obraz został przekazany z parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu o godz. 17:00. Powitany został na granicy parafii przy ul. 1-go Maja, a następnie w uroczystej procesji z udziałem Ks. Bp. Adama Dyczkowskiego licznie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych, wśród śpiewu przy dźwiękach orkiestry górniczej, niesiony przez poszczególne stany został wniesiony do kościoła. Tu w kościele obraz przebywał całą dobę i cały ten czas modlili się wierni poszczególnych grup, stanów i ulic. Następnego dnia po południu, została odprawiona Msza św. pożegnalna i kopia obrazu Matki Bożej została przewieziona do parafii św. Józefa Robotnika  w Wałbrzychu. Przez cały czas pobytu obrazu w parafii byli też obecni misjonarze, którzy kierowali przebiegiem całej uroczystości. Uroczystość nawiedzenia obrazu Matki Bożej w kopi Jasnogórskiego obrazu przebiegały bez żadnych zakłóceń. W zorganizowaniu powyższych uroczystości, brały udział i w nich uczestniczyły także państwowe władze świeckie.

Do kościoła została doprowadzona w miesiącu lipcu br. woda z ulicy św. Józefa. Poprzednio woda była połączona z sąsiedniego zakładu „Jedność”. Całość prac związanych z doprowadzeniu wody wykonał Władysław Nalewajko zamieszkały w Głuszycy.

 W grudniu bieżącego roku zostały założone stalowe kraty wraz z siatką ochronną na czternaście okien parafialnych na plebanii. Wykonał je i zamontował ślusarz z Wołowa Bazyli Kornaj.

          Rok 1994

Dnia 28.051994r. w katedrze legnickiej przyjął święcenia kapłańskie diakon Paweł Opala- mieszkaniec tutejszej parafii. swoja pierwszą Mszę św. prymicyjną odprawił w tutejszym kościele z udziałem licznie zgromadzonychparafian 29.05.1994r. w Uroczystość Najświętszej Trójcy.

         Rok 1995

W Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 1995r. Ojciec Święty Jan Paweł II udzielił święceń biskupich kapłanom różnych krajów świata. Wśród nich biskupowi pomocniczemu Diecezji Legnickiej- Księdzu Rektorowi Stefanowi Regmuntowi. Uroczystość wprowadzenia Biskupa Stefana Regmunta w obowiązki biskupa pomocniczego Diecezji Legnickiej odbyła się w sobotę, dnia 21.01.1995r. o godz. 11:00 w katedrze legnickiej. W uroczystości wziął udział Metropolita Wrocławski Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz oraz Księża Biskupi z kraju i zagranicy przy współudziale licznie zgromadzonych wiernych.

W bieżącym roku parafia nasza oraz kościół obchodziły uroczystości jubileuszowe. Był to jubileusz 85-lecia tutejszej świątyni i 75 –lecia parafii.

Z tej to racji przy świątyni wykonano następujące prace. Na nowo pomalowano wnętrze kościoła, zakonserwowano i odnowiono dwa boczne ołtarze- św. Józefa i Matki Bożej. Położono polichromie na figurę św. Józefa, sw. Barbary, serca Pana Jezusa, odnowiono chrzcielnicę, na nowo wyzłocono korony na obrazie Matki Bożej Częstochowskiej, wyzłocono ozdobna ramę, koronę nad ołtarzem i wszystkie inne ozdoby części przy ołtarzu. Na nowo pozłocono drzwiczki do tabernakulum, sprawiono  tez nowy drewniany ołtarz soborowy. Postawiony nowy dębowy krzyż na placu kościelnym i zakonserwowano umieszczony na nim drewniany korpus Chrystusa pochodzący z 1942 r.

Uroczystość jubileuszowa odbyła się dnia 05 listopada br. na sumie o godz. 12:30. Której przewodniczył ks. Bp. Tadeusz Rybak ordynariusz Diecezji Legnickiej. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni księża i wierni. Była tez grupa około 40-tu katolików – byłych mieszkańców tutejszej parafii- mieszkających obecnie w Niemczech wraz z dwoma kapłanami pochodzących z tutejszej parafii.

W dniach 16-17 grudnia 1995r. miała miejsce kanoniczna wizytacja tutejszej parafii. wizytację przeprowadził ks. Bp. Stefan Regmunt – pierwszy pomocniczy biskup tutejszej nowo utworzonej diecezji.

Dnia 16-tego grudnia po południu o godz. 16:00 Ksiądz Biskup przybył do Państwowego Domu Pomocy Społecznej znajdującego się na terenie tutejszej parafii, a prowadzonego pod kierownictwem Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W progach tego domu Ks. Bp. został powitany przez kierownictwo i podopiecznych, a następnie odprawił Mszę św. i wygłosił homilię dla podopiecznych, których aktualna liczba wyniosła 51 osób, dla sióstr i personelu świeckiego.

Po skończonej Mszy św. Ks. Biskup wraz z asystującym mu Księdzem Markiem Mendykiem Dyrektorem Referatu Katechetycznego oraz miejscowym Proboszczem Kanonikiem Tadeuszem Szaconiem odwiedził podopiecznych w ich pokojach udzielając błogosławieństwa i rozdając pamiątkowe obrazki świętych, a następnie w Sali jadalnej spożył kolację razem z przybyłymi podopiecznymi, siostrami zakonnymi i pracującym tu świeckim personelem. Podczas przedłużonej kolacji Ksiądz Biskup poświecił przy stole wiele czasu na towarzyską rozmowę, śpiewy, recytację i zrobieniu wielu pamiątkowych zdjęć.

W drugim dniu wizytacji tj. 17-ego grudnia ks. Biskup przebywał w kościele parafialnym głosząc na wszystkich Mszach św. dopołudniowych homilię. Spotkał się też między Mszami św. i w innym czasie z poszczególnymi grupami, wspólnotami i organizacjami katolickimi w parafii.

Główna uroczystość odbyła się na sumie o godz. 13:00 podczas której nastąpiło uroczyste powitanie Księdza Biskupa i sprawozdanie Księdza Proboszcza z życia i działalności parafii. Podczas koncelebrowanej Mszy św. Ks. Biskup poświęcił nowy ołtarz soborowy zrobiony z drewna i nałożony na poprzedni stary zrobiony z piaskowca oraz odnowiona drewnianą figurę Serca Jezusowego. Udzielił też Sakramentu Bierzmowania 102 osobom.

W dalszym ciągu prowadzone były przez połowę 1996 r. prace mające na celu upiększeniu wnętrza wystroju tutejszego kościoła parafialnego. W wyniku prowadzonych prac sprawiono: nową rzeźbioną ramę przy tabernakulum, gzyms zwieńczenia przy głównym ołtarzu, ozdobiono ramę przy ołtarzu św. Józefa, nową ambonkę, wzorem zbliżoną do chrzcielnicy.

Organy znajdujące się w kościele są 10-cio głosowe. Zostały zbudowane w niedługim czasie po wybudowaniu tegoż kościoła. Wyprodukowano je w Świdnicy. Na metryce widnieje napis „schlag Söhne Schweidnitz”.

Obecnie na wieży kościoła znajduje się tylko jeden dzwon, który nosi imię świętego Pawła Apostoła. Na dzwonie odlane są te oto napisy: „Primus parochus in niedier Hermssdorf Pulus Peikert natus lancendorf prope missam hane companam dedicawit anno Domini 1926” oraz „Sancte Paule Apostole doctor centium incertede pro nobis”

Na nowym krzyżu misyjnym ustawionym przed kościołem 01.09.1995r. umieszczono nowo z metalowych cyfer wszystkie daty Misji świętych, akie były dotychczas przeprowadzone w tutejszej parafii od jej założenia. A oto one: 1921, 1930, 1940, 1959, 1969, 1982, 1993, 2001.  

Rok 1996

W dniach 20 do 27 lipca 1996 r. Diecezje Legnicką nawiedziła Figurka Matki Bożej Fatimskiej. Dnia 26-ego lipcanawiedziła ona parafię św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. Powitana została o godz. 17:00 z udziałem Ks. Biskupa Tadeusza Rybaka, a następnie przez całą noc trwały modlitwy i czuwania. Pożegnanie Figurki M.B. Fatimskiej nastąpiło w piątek 27 lipca o godz. 9:00. Odjechała do parafii Podwyższenia Krzyża św. Wałbrzych –Podzamcze.

W niedzielę 28-ego września 1996 roku Państwowy Dom Pomocy Społecznej znajdujący się na terenie tutejszej parafii- prowadzony przez Siostry Rodziny Maryi przezywał święto dziękczynienia za 50 lat doznanej Opatrzności Boga nad tym domem. Uroczystą dziękczynną Mszę św. w Państwowym Domu Pomocy Społecznej oraz w tutejszym kościele parafialnym z tej racji odprawił ks. Bp. Stefan Regmunt.

Dnia 17-go listopada 1996 r. o godz. 12:30 w parafii Aniołów Stróżów w Wałbrzychu została odprawiona z udziałem Ks. Bp. Ordynariusza uroczysta Msza św. dziękczynna za łaskę beatyfikacji Błogosławionej Matki Marceliny Darowskiej – współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek.

W połowie sierpnia 1996r. rozpoczęto kapitalny remont budynku plebanii popękanej w wyniku szkód górniczych. Zarząd Kopalni Węgla Kamiennego w Wałbrzychu powołując swoich biegłych w tej sprawie uznał zaistniałe szkody górnicze. Zarząd kopalni na swój koszt i przy pomocy swojej firmy budowlanej (Zakład Usług Budowlanych i Likwidacyjnych „ZUB i L” Sp. Z.o.o.) przeprowadził remont budynku. Zakończenie robót nastąpiło z końcem grudnia 1996r.

Najważniejsze prace jakie zostały wykonane: wzmocniono ściany stalowymi ściągami dając je górą i dołem na zewnątrz plebanii oraz przez środek ściany od stronu ogrodu. Dwie ściągi stalowe dano też górą i dołem na poprzek – wewnątrz plebanii. Strop nad piwnicą w dużej Sali wzmocniono dając na całości zbrojoną płytę betonową. W trzech salkach i w pralni w miejscu drewnianej podłogi położono posadzkę. Przemurowano w kilku miejscach spękane ściany plebanii i częściowo na koszt parafii położono nową glazurę w trzech łazienkach i w kuchni. W całym budynku na koszt parafii wymieniono całkowicie starą instalacje elektryczną na nową. W łazienkach i w kuchni całkowicie wymieniono rury z żelaznych na miedziane.

Rok 1997

W dniach od 25 maja do 1-go czerwca br. odbył się we Wrocławiu 46  Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Główny temat Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego to Eucharystią i Wolność. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” Gal 5,1. W ostatnim dniu Kongresu 31-ego maja przybył do Wrocławia Ojciec Św. Jan Paweł II i wziął udział w jego uroczystym zakończeniu. Podczas Apostolskiej Pielgrzymki Ojciec Święty dnia 02.06.1997r. przybył do piastowskiej Legnicy, by w roku pięciolecia ustanowienia Diecezji umocnić nas swoja apostolską obecnością, modlitwą i błogosławieństwem, żeby ukoronować cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa oraz poświęcić kamienie węgielne pod budujące się świątynie.

Dnia 17-ego sierpnia 1997 roku odbyła się w Krzeszowie uroczysta inauguracja uhonorowania Obrazu Matki Boskiej Łaskawej z udziałem Księdza Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa, Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza i innych Księzy Biskupów z kraju i zagranicy oraz licznie przybyłego duchowieństwa i wiernych.

c.d. 1997 i 1998

Po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w 1996r. został w bieżącym roku pomalowany cały budynek plebanii wewnątrz i na zewnątrz oraz przylegające obok ogrodzenie ogrodu i podwórka i plebanii.

Pod koniec czerwca i początkiem lipca 1997r. miała miejsce wielka powódź w zachodniej części Polski. Od powodzi najbardziej ucierpiały Wrocław, Opole, Kłodzko i inne miejscowości. Miasto Wałbrzych nie doznało klęski powodzi.Zaplanowana została rozbudowa Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Ma ono stać się Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia. Poszczególne parafie złożyły swoje ofiary na ten cel.

Dnia 29.08.1998r. odbyła się wielka uroczystość w Krzeszowie – związana z ogłoszeniem tytułu Bazyliki nadanym Sanktuarium Matki Bożej łaskawej w Krzeszowie. Mszy św. koncelebrowanej z racji tej uroczystości przewodniczył Nuncjusz Apostolski Józef Kowalczyk przy współudziale Metropolity Wrocławskiego Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza i innych biskupów z kraju i zagranicy przy licznym udziale kapłanów i wiernych z całej diecezji.

Druga uroczystość z udziałem tych samych wysokich osobowości kościelnych odbyła się na drugi dzień 30-ego sierpnia w Legnicy. Po odprawieniu Mszy św. w intencji Ojca Św. Nuncjusz Apostolski odsłonił i poświęcił na placu przed katedrą ufundowany przez społeczeństwo pomnik Jana Pawła II.

Rok 1999

W niedzielę 05.08.1999 r. w Rogoźnicy na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen odbyła się podniosła uroczystość religijno- patriotyczna. Ksiądz Biskup Ordynariusz Tadeusz Rybak, kapłani i wierni modlili się za wszystkie ofiary II-ej wojny światowej i złożono hołd więźniom i ofiarom ostatniej wojny różnych narodowości.

Poświęcono podobiznę Księdza Władysława Błądzińskiego- kapłana diecezji przemyskiej, która została umieszczona pod granitowym krzyżem ufundowanym przez kapłanów Diecezji Legnickiej. Jako jeniec pracował on w tym obozie w kamieniołomie przy wydobywaniu bloków granitu. Zginął śmiercią męczeńską w listopadzie 1944r. Ojciec Św. Jan Paweł II podczas tegorocznej pielgrzymki do Polski dnia 13 CZERWCA W Warszawie wyniósł go ołtarzy 108 Polaków męczenników czasu ostatniej wojny światowej i wśród nich więźnia obozu Gross – Rosen Księdza Władysława Błądzińskiego.

Dnia 03 maja br. w 76 roku zycia i 50 –tym roku kapłaństwa zmarł we Wrocławiu Ks. Kanonik Marian Staneta. Przez 10 lat (1958-1967) był on drugim po wojnie po Księdzu Michale Wawro proboszczem tutejszej parafii. za jego duszpasterzowania zostały przeprowadzone gruntowe zmiany w wystroju tutejszego kościoła.

Dnia 29 czerwca br. ks. Bp. Ordynariusz Tadeusz Rybak dokonał konsekracji nowo wybudowanego kościoła pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Wałbrzychu- dzielnica Podzamcze.

W kotłowni na plebanii zainstalowano nowy stalowy piec centralnego ogrzewania.

 Rok 2000

Schematyzm Diecezji Legnickiej z 1997 roku podaje, że w Parafii św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu zamieszkuje 9.000 mieszkańców. Dnia 17.03.2000 r Urząd Miejski  w Wałbrzychu – Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych informuje, że w Parafii pw. Świętego Józefa Oblubieńca zamieszkuje 7.697 mieszkańców.

Dużo tez młodych ludzi nie mogąc się pomieścić w jednorodzinnych domkach z rodzicami (także domów w tej dzielnicy jest dużo) zamieszkało w nowo wybudowanych osiedlach Wałbrzycha na Piaskowej Górze czy też  Podzamcze. Część domów uszkodzonych na skutek szkód górniczych trzeba było rozebrać a nowych nie budowano w tej dzielnicy.

W niedzielę 17 września 2000 r. miała miejsce podniosła uroczystość konsekracji kościoła  p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Wałbrzychu-Podzamcze – Pomnika Wielkiego Jubileuszu roku 2000. Konsekracji dokonał Jego Ekscelencja Tadeusz Rybak przy udziale licznych kapłanów i wiernych.

Z okazji Wielkiego Jubileuszu roku 2000 został pobudowany krzyż konstrukcji stalowej na szczycie Góry Chełmiec. Został on wyborowany z ofiar pieniężnych złożonych przez kapłanów i społeczeństwo miasta Wałbrzycha oraz pobliskich mieszkańców. Poświęcenie krzyża na szczycie Góry Chełmiec odbyło się w sobotę 23-ego września. Poświęcenia dokonał Ksiądz Biskup Ordynariusz Tadeusz Rybak. Msza św. Koncelebrowana została odprawiona w kościele św. Jerzego w Wałbrzychu – Biały Kamień.

Jubileuszowy rok 2000 tutejsza parafia zamknęła następującymi danymi statystycznymi:

Chrzty 67

I-a Komunia św. 78

Sakrament Bierzmowania: 11

Sakrament Małżeństwa 16

Zmarli 95

Rok 2001

Pierwszy rok nowego tysiąclecia rozpoczęła parafia przeżywając Misje św. Odbyły się one pod hasłem „Czas się wypełnił, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. „jeśli stracisz pieniądze – stracisz dużo. Jeśli stracisz dobre imię – stracisz więcej. Jeśli stracisz wiarę – stracisz wszystko”. Trwały one od 18 do 25 03 2001r. Misje głosili o. Franciszkanie brunatni: o Roman Celary, o. Konrad Kik oraz diakon Adam Śmierdka.

Rok 2002

Zmniejsza się liczba parafian. Na podstawie danych Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w Wałbrzychu z dnia 24 stycznia 2001 r. w porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyło się o 339 osób i wynosi 7.358 mieszkańców.

Powyższy spadek liczby mieszkańców spowodowany jest miedzy innymi podeszłym wiekiem tutejszych mieszkańców których dzieci poszły mieszkać w nowych dzielnicach Wałbrzycha. Wielu młodych kończąc studia we Wrocławiu nie powraca do Wałbrzycha, widząc małą perspektywę otrzymania pracy.

Niektóre budynki przeznacza się do rozbiórki na skutek daleko pamiętnych szkód górniczych. dzielnica tutejsza pod względem spokoju i bezpieczeństwa- stąd nie ma za dużo chętnych do zamieszkania. Przesiedlane są też do tej dzielnicy z lepszych mieszkań rodziny podupadłe materialnie.W sobotę 16 listopada 2002 roku miała miejsce wizytacja kanoniczna parafii pw. Św. Józefa Obl. W Wałbrzychu, którą przeprowadził J.E.Ks. Bp. Tadeusz Rybak, Biskup Legnicki.

Podczas wizytacji Ks. Bp. miedzy innymi spotkał się z grupami parafialnymi, z Siostrami Rodziny Maryi, personelem i pensjonariuszami Państwowego Domu Opieki Społecznej, z Siostrami Niepokalankami oraz uczennicami Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego. Wieczorem odprawił Mszę św. koncelebrowaną z udziałem kapłanów tutejszego dekanatu, podczas której udzielił Sakramentu Bierzmowania 75 osobą.

W ramach prowadzonej konserwacji i odnowy wystroju tutejszego kościoła zrobiono nową obudowę pod grzejnikami w prezbiterium i nawach bocznych kościoła.

Sprawiono dla ministrantów 18 zabytkowych taboretów w stylu barokowym, wyścielonych gąbką i pluszem. Na balustrady przy których przyjmuję się Komunie św. nałożono dekorację. Zrekonstruowano i zakonserwowano wszystkie trzy konfesjonały. Prace te zostały przeprowadzone w 2003r.

Rok 2004

Dnia 23.03.2004r. podczas Eucharystii sprawowanej w Katedrze Świdnickiej pw. Św. Stanisława i Św. Wacława w Świdnicy odbyły się święcenia biskupie Księdza prof. Dr hab. Ignacego Deca powołanego do godności Biskupa Świdnickiego oraz Jego ingres.

Ksiądz Biskup Ordynariusz Ignacy Dec pierwszy raz przybył do naszej parafii 15 czerwca 2004 r. i udzielił Sakramentu Bierzmowania 52 osobą.

Rok 2006

W roku 2006 Witold Żółtkowski z Wrocławia, który przed dwudziestu laty zakładał instalację nagłośnieniową w tutejszym kościele – wymienił wszystkie głośniki w kolumnach głośnikowego na nowe

Rok 2007

W 2007 roku w zakrystii tutejszego kościoła została wymieniona drewniana podłoga, która z czasem uległa zniszczeniu – na nową z płytek gres.

W związku z często powtarzającą się kradzieżą blachy cynkowej w niniejszych daszków kościoła – został w 2007 roku założony system sygnalizacyjny alarmu przez Zakład Usługowo – Handlowy „Ceber” z Wałbrzycha. Powyższej też firmie została zlecona konserwacja i naprawa systemów sygnalizacyjnych alarmu oraz czuwanie nad bezpieczeństwem budynku kościoła.

Rok 2008

W dniach 07-09 listopada 2008 roku miała miejsce kanoniczna wizytacja tutejszej parafii.

Wizytację przeprowadził ks. Bp. Adam Bałabuch – pierwszy pomocniczy Biskup tutejszej nowo utworzonej diecezjo świdnickiej

W piątek 07-go listopada Ks. Bp. poczynając od godziny 9:00 złozył wizytę w Publicznej Szkole Podstawowej nr 17, w Publicznym Gimnazjum nr 4, w III Liceum Ogólnokształcącym, w Przedszkolu Niepublicznym „Sobięciniek”, w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Niepokalanek, nawiedził cmentarz, a następnie po wspólnej modlitwie  w kaplicy spożył obiad w klasztorze.Popołudniu o godz. 15:30 wziął udział w spotaniu w Sali parafialnej na plebanii przy kawie i herbacie z przedstawicielami wszystkich grup parafialnych.

O godz. 17:00 przybył do Domu Pomocy Społecznej prowadzonych przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Obszedł wszystkie sale, spotykając się z przebywającymi tam  pensjonariuszami i pracownikami i dał pamiątkowe obrazki. Następnie modlił się razem z siostrami i zebrana grupa pensjonariuszy w kaplicy tegoż domu. Dalszy czas spędził na rozmowie z siostrami podczas wspólnej kolacji w ich refektarzu.

Po godz. 19:00 udał się do Świdnicy .

Drugim dniem wizytacji Księdza Biskupa była niedziela 9-tego listopada. O godz. 10:30 odprawił Mszę św. dla dzieci i młodzieży oraz wygłosił Słowo Boże. Drugą Mszę św. Ks. Biskup odprawił o godz. 12:00 w koncelebrze z przybyłymi kapłanami z dekanatu. Przed ta Mszą św. miało miejsce uroczyste powitanie Księdza Biskupa w progach kościoła przez księdza proboszcza Tadeusza Szaconia i przybyłych kapłanów.

Podczas Mszy św. Ks. proboszcz złożył sprawozdanie z życia i działalności tej i w tej parafii za okres pięciu lat od poprzedniej wizytacji. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem na plebanii.

Rok 2010

Dnia 03. 05 2010 r. o godz. 10;30 w kościele pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu została odprawiona uroczysta Msza sw. Koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Bp. Ordynariusza Ignacego Deca z udziałem licznie zgromadzonego duchowieństwa, przedstawicieli władz miejskich oraz wiernych miasta Wałbrzycha i okolic.

Podczas tej Mszy św. Miało miejsce ogłoszenie Matki Bożej Bolesnej Patronką Miasta Wałbrzycha.

Tutejszy kleryk Adam Fiołek ur.25.04.1983r. w Wałbrzychu po ośmiu latach formacji w Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich z siedzibą w Borzecinie Dużym koło Warszawy otrzymał święcenia diakonatu. Święcenia diakonatu przyjął 8.05.2010r. w Kenii w stolicy Nairobi- Afryka Wschodnia

Rok 2011

W lutym tego roku tj. 2011 księdza proboszcza Tadeusza Szaconia zabiera pogotowie do szpitala. Tam spędza swój pobyt w cierpieniu przez sześć miesięcy. Okazuje się, że zbyt silna cukrzyca oraz miażdżyca lewej nogi powoduje wielki ucisk i ból. Noga musi zostać amputowana.

W lipcu zostaje obcięta lewa noga po samo biodro. Ks. proboszcz Tadeusz Szacoń w wyniku ciężkiej i przewlekłej choroby składa rezygnację z urzędu proboszcza na Sobiecinie 17 czerwca 2011r. w dekrecie czytamy: „przyjmuję rezygnację Przewielebnego Księdza Kanonika z urzędu proboszcza parafii p.w. św Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu, w dekanacie Wałbrzych – Południe i przenoszę w stan spoczynku, zezwalając na zamieszkanie w domu parafialnym”.

W tym samym czasie w miejsce proboszcza Tadeusza Szaconia zostaje skierowany na urząd proboszcza Ks. Tadeusz Wróbel- Kanonik Kapituły w Wałbrzychu oraz odwołany z urzędu proboszcza p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wałbrzychu w tym samym dekanacie.

W między czasie odbywają się w parafii prymicje tutejszego kleryka Księdza Adama Fiołka pracującego i uczącego się w Kenii w Nairobi.

Decyzją Księdza Biskupa Ignacego Deca – pierwszego ordynariusza Diecezji Świdnickiej zostaje odwołany ze stanowiska wikariusza na Sobięcinie Ks. Sławomir Ferendzchold, który pracował na Sobięcinie w tutejszej parafii trzy lata. Ks. Sławomir został oddelegowany do Archidiecezji Wrocławskiej, gdzie zostaje administratorem jednej z parafii Archidiecezji Wrocławskiej.

Drugi wikariusz Ks. dr Krzysztof Adamski zostaje oddelegowany do parafii katedralnej i tam zostaje ustanowiony wikariuszem parafialnym parafii pw. Św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy.

Na miejsce Księdza Sławomira oraz Księdza Krzysztofa decyzją władz biskupich zostaje oddelegowany z parafii Wniebowzięcia NMP. w Bielawie Ks. Michał Zwierzyna oraz ustanowiony wikariuszem parafii św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu dekretem z dnia 17 czerwca 2011 r. dekret wszedł w życie 27 czerwca 2011r.

Uroczystego wprowadzenia Ks. prob. Tadeusza Wróbla oraz instalacji na urząd proboszcza, jak również powitanie Księdza Michała Zwierzyny dokonał Ks. Bp. Adam Bałabuch – biskup pomocniczy Diecezji Świdnickiej dnia 30 czerwca 2011r. na Mszy św. w kościele parafialnym p.w. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu. Na uroczystość przybyli licznie zgromadzeni parafianie oraz księża z dekanatu. Po instalacji Ks. Bp. Adam Bałabuch wraz z księżmi udali się na kolację.

29 lipca 2011 r. o godz. 16:30 został przywieziony ze szpitala emerytowany i służący dla parafii 28 lat Ksiądz Kanonik Tadeusz Szacoń.

Został on ulokowany w pokoju gościnnym, który sam sobie wybrał. Nad jego opieką czuwa jego gosposia, która przez 28 lat mu towarzyszyła służąc na parafii.

Dla całej naszej Ojczyzny rok 2011 jest wyjątkowy ponieważ nasz rodak, papież zostaje wyniesiony do Chwały Ołtarzy i papież Benedykt XVI ogłasza na Placu św. Piotra w Rzymie, że Jan Paweł II zostaje włączony w poczet Błogosławionych dnia 1.05.2011r.

W tym roku nasza Diecezja przezywała swoje święto ponieważ do chwały ołtarzy został wyniesiony pierwszy błogosławiony naszej diecezji Ks. Gerhard Hirschfelder pracujący na terenach Ziemi Kłodzkiej. Jego grób spoczywa w Kudowie Czermnej.

Od początku, kiedy został zmieniony proboszcz trwają nieustannie remonty w domu parafialnym i w kościele. Dzięki ofiarności tutejszych parafian zostało zrobione nowe mieszkanie dla księdza wikarego. Zostały wstawione nowe drzwi oraz okna w pokoju i łazience.

Ksiądz Michał wraz z Panem Kościelnym Stanisławem Siekludzkim odrestaurowali szafy w zakrystii wchodząc od lewej strony Kościoła. Na plebanii zostały wymienione nowe meble kuchenne, został pomalowany korytarz przed kuchnią, jak również klatka schodowa. Aby widoczność była lepsza, na schodach zamontowano klinkiety klinkiety.

Obecnie zbieramy środki na budowę Groty Matki Bożej, która znajduje się za kościołem.D

Dla uczniów zakończyły się wakacje.

Dnia  1.09.2011r. o godz. 8:00 w kościele parafialnym odbyła się Msza św. dla dzieci Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Gimnazjalnej, poprowadził Ks. Proboszcz Tadeusz Wróbel. Na Mszy św. uczestniczyła delegacja ze sztandarem Szkoły Podstawowej. W Mszy św. uczestniczyło zaledwie 12 dzieci wraz z rodzicami i dziadkami około 30 osób.

08.09.2011r. została zamontowana na plebanii antena satelitarna TV TRWAM dla księdza rezydenta Tadeusza Szaconia. W tym samym czasie skończyło się malowanie pokoju sypialnego u Księdza Proboszcza Tadeusza Wróbla.

Od 12 do 13 września było heblowane nowe drzewo na krzyż, który złamał się w Uroczystość Bożego Ciała. Przygotowali go Panowie ze Sobiecina i z Gaju. W święto Podwyższenia Krzyża Św. został wmontowany w to samo miejsce jak ten, który uległ zniszczeniu.

13 września 2011 r. Ksiądz wikariusz Michał Zwierzyna oraz Pan kościelny Stanisław zamontowali nowy przewód pod projektor multimedialny. Dzięki tej inicjatywie wierni zgromadzeni na Mszy św. mogą śpiewać różne pieśni kościelne.

Dziś w święto Podwyższenia Krzyża św. odwiedziły na plebanii Księdza Rezydenta Siostry Franciszkanki od Rodziny Maryi.

Po kazaniu w święto Podwyższenia Krzyż św. Ksiądz Proboszcz Tadeusz Wróbel oraz jego współpracownik Ksiądz Michał Zwierzyna w obecności ludzi dokonali uroczystego poświęcenia krzyża.

Aby parafianie głębiej przezywali swoją wiarę ks. prob. Tadeusz Wróbel zaprosił do wygłoszenia rekolekcji o o. Pio ks. Bogusława Piechutę- Moderatora Grup Modlitwy Ojca Pio.

Od 2.10.2011r do 5.10.2011r. o. Bogdan umacniał wszystkich wiernych Słowem Bożym odnosząc się w dużej części do życia św. o. Pio z Pietrelciny.

Podczas głoszonych nauk było można zauważyć sporą liczbę parafian. Kulminacją uwieńczającą rekolekcje było przekazanie relikwii o. Pio przez o. Bogusława dla całej wspólnoty parafialnej. Podczas tych uroczystości obecny był i umocnił nas swoim słowem pasterskim Ks. Bp. Ignacy Dec- Pierwszy Biskup Świdnicki.

Z racji tak bardzo wyniosłego wydarzenia dla naszej parafii został wydany artykuł w katolickim tygodniku „Gość niedzielny” pt.: „Dobra dzielnica”.

W artykule ks. prob. Tadeusz Wróbel ukazuje dzielnicę Wałbrzycha – Sobięcin jako dzielnicę w niczym gorszą od innych. Widząc postawę otwartości i szacunku dla kapłanów tu pracujących.

Po skończonych uroczystościach wierni znajdujący się w kościele mogli adorować relikwie o. Pio.

Pod koniec października udało się wylać fundament pod kaplicę ku czci Matki Boskiej, która znajduje się obok krzyża misyjnego.                      

11.11.2011r. zakupiono nowe żyrandole, które zostały umieszczone w ołtarzach bocznych. To kolejny etap prac, które mają po części przywrócić blask świątyni przed 1942 r.

Cały listopad oraz grudzień nie był miły dla mieszkańców dzielnicy Sobięcin. Władze Miasta Wałbrzych ogłosiły zamknięcie dla naszej dzielnicy Szkół tj. Szkoła Podstawowa nr 17 oraz Gimnazjum nr 4. Od tego momentu mieszkańcy mobilizują się, aby ustrzec się tego zjawiska zwołując różne posiedzenia, które mają spowodować utrzymanie tych dwóch szkół lub ich połączenie.

Na plebanii kolejne zmiany. W jadalni i pokojach ks. prob. Tadeusza zostały wymienione wszystkie okna. Dzięki nim będzie o wiele cieplej, a także zaoszczędzimy opał.

Czas adwentu w tym roku był bardzo owocny. Dzieci na roratach poznawały postać bł. Jana Pawła II naszego rodaka. W roratach uczestniczyło około 45 dzieci, w tym także duża ilość ludzi starszych i młodzieży.

Przygotowania do Bożego Narodzenia były bardzo obfite. Dzięki pomocy młodzieży i ministrantów udało się pięknie udekorować kościół.

23.12.2011 roku na plebani odbyła się wspólna kolacja wigilijna. Wśród kolęd i wspólnych życzeń i modlitwy ucztowaliśmy przy wigilijnym stole.

Pasterka w tym roku odbyła się o godz. 22:00. Dzięki temu wierni mogli uczestniczyć w pasterce odprawianej przez papieża Benedykta XVI. Niestety, ale byli i tacy, którzy zakłócili modlitwę przez hałasy na balkonach. Po interwencji Księdza  prob. Tadeusza Wróbla i Ks. Michała zostali wyproszeni. Wierni byli zachwyceni ubiorem całego Kościoła.

Od 27.12.2011 do 21.01.2012r.  w naszej parafii odbyła się wizyta duszpasterska. Dzięki tej wizycie parafianie mogli bliżej poznać swoich duszpasterzy. A oto plan kolędy.

27.12.2011r.

Cała ul. Wschodnia oraz ul. 1-go Maja 74-84

28.12.2011

Cała ul. Średnia

29.12.2011

Cała ul. św. Barbary oraz cała ul. Kolejarska

30.12.2011

ul. 1-go Maja 88-110 oraz ul. Antka Kochanka

3.01.2012

ul. Szymanowskiego oraz św. Józefa

4.01.2012

Ul. 1-go maja  114-146

5.01.2012

Ul. 1-go Maja 99-145a oraz 148-164

7.01.2012

Ul. 1-go Maja 161-165a oraz 151-159

9.01.2012

Ul. Zachodnia oraz ul. Widok i ul. Jordana

10.01.2012

Ul. Puszkina oraz ul II Armii

11.01.2012

Ul. Sportowa ul. Grottgera ul. E. Plater

12.01.2012

Ul. Krasickiego, ul. Lipowa, ul Kresowa 1-7 oraz Pl. M. Darowskiej

13.01.2012

Ul. Kresowa 8-55, ul. Pstrowskiego, ul. Racławicka, ul. Skalista, ul. Stroma, ul. Brzozowa,

14.01.2012

Ul. Rynkowa, ul. Hercena, ul. Sztygarska

16.01.2012

Ul. Barbussa, pl. M. Sucharskiego, ul. Krzywa, ul. Krótka, ul. Kuźnicka

17.01.2012

Cała ul. Kani

18.01.2012

Cała ul. H. Sawickiej

19.01.2012

Ul. Kosteckiego 1 – 4E i 5-16 B

20.01.2012

Ul. Kosteckiego 17-19 i 21-23

21.01.2012

Ul. Kosteckiego 25-27 oraz kolęda u osób u których nie było wcześniej.

W podsumowaniu kolędowym należy powiedzieć, że mieszkańców zameldowanych w naszej parafii jest 6500, z tego otworzyły nam drzwi 1385 rodzin, a nie otworzyły 1127 rodzin.

Niepokojącym faktem staje się to, że wiele w naszej parafii znajduje się pustych mieszkań bo ok. 154, a może być ich znacznie więcej.

Podczas kolędy były także osoby z różnych wyznań, które zamieszkują nasz teren tj. Adwentyści,Zielonoświątkowcy, Świadkowie Jehowy, którzy stanowią większość.

Rok 2012

W nowym roku kalendarzowym 2012 nie stajemy w miejscu, ale ciągle działamy z ks. prob. Tadeuszem i Ks. Michałem.

Pod koniec kolędy zostało wymienione okno w kuchni, a jadalnia ma swój remont. W całości została zerwana podłoga z desek. Deski zostały zdemontowane, aby włożyć je do heblarki. Na deski zostały położone panele.

Dobrą wiadomością kończący ten miesiąc jest fakt, że w naszej dzielny pozostają dwie szkoły, ale złączone razem. Szkoła Gimnazjalna nr 4 zostanie przeniesiona i przyłączona do Szkoły Podstawowej nr 17.

Trwają ferie dla dzieci i młodzieży. W naszej wspólnocie parafialnej została otwarta świetlica, dzieci przychodzą z całego Sobięcina. Atrakcją dla nich jest stół do ping-ponga oraz piłkarzami, które zostały zakupione dla dzieci i młodzieży. W świetlicy uczęszcza codziennie około 15 dzieci.

W kronice znajduję się wpis z 2013 roku z wizytacji kanonicznej ks. Bp. Ignacego Deca- dalszy ciąg kroniki pisany jest po wpisie.

W dniu 4 kwietnia 2013 r, odbyła się Wizytacja Kanoniczna. Przeprowadził ją J.E. Ks. Bp. Ignacy Dec, pierwszy w historii Ordynariusz Diecezji Świdnickiej.

Wizytację przeprowadzili następujący wizytujący:

25 marca 2013r. Ks. prałat Andrzej Raszpla – wizytacja gospodarcza.

26. marca 2013r. Ks. dr Robert Begierski – wizytacja zabytków

27 marca 2013 r. ks. dr Marek Korgul – wizytował katechetów:

p. mgr Beatę Wasiek w Gimnazjum, p. mgr Iwonę Kurowską w Szkole Podstawowej, Ks. mgr Michała Zwierzynę, mgr Stanisława Cimaszewskiego w III Liceum Ogólnokształcącym

ks. Bp. Ignacy Dec w dniu 4 kwietnia 2013 roku spotkał się z:

9:00 Grono Pedagogiczne i rozmowie III Liceum Ogólnokształcącym

10:00 SS. Franciszkanki Rodziny Maryi oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej

11:00 Grono Pedagogiczne i dzieci z Przedszkola „Sobięcinek”

12:00 Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 17 i Gimnazjum nr 4. Ks. Bp. rozdał nagrody w Konkursie wiedzy o Janie Pawle II.

13:00 Spotkanie z SS. Niepokalankami i uczennicami Gimnazjum i Liceum

15:30 Spotkanie z Grupami Parafialnymi

16:15 Spotkanie z rodzinami: mamą i siostrą ks. Pawła Opali.

17:00 Ks. Bp. odprawił Mszę św. na której spotkał się z wiernymi i udzielił sakramentu bierzmowania.

Czas wrócić do pisania naszej kroniki. Mija kolejny miesiąc, kolejny czas. W parafii wydarzyło się bardzo wiele.

Kiedy skończył się czas kolędy i rozpoczął się nowy ro 2012, spotkaliśmy się z nowymi problemami w naszym kościele. Pod koniec stycznia przyszły wielkie mrozy, które trwały przez 2 tygodnie. Wynikiem tych mrozów pękło ogrzewanie centralne w naszym kościele. Przez cały miesiąc luty korzystaliśmy z nadmuchów na olej opałowy, dzięki którym było w miarę ciepło w kościele. Ks. prob. Tadeusz Wróbel nie czekając na ciężkie warunki zimowe postanowił, że muszą być w naszym kościele nadmuchy powietrza, aby było bezpieczniej. Przez około tydzień czekaliśmy na specjalny piec, który kosztował około 3 tyś złotych. W międzyczasie zostały zamontowane rury dzięki którym wydalane będzie ciepłe powietrze. Koszt całej inwestycji wyniósł około 6 tyś. Złotych.

Pod koniec lutego 2014r. zostało zamontowane nowe ogrzewanie w kościele.

Przez cały miesiąc marzec grupa górników ze starej kopalni postanowiła uczynić nową Kaplicę ku czci św. Barbary. Kaplica jest wykonana w stylu szybu górniczego. Dzięki ofiarności ludzi i rodzin górników w kaplicy znajduje się wiele strojów i rzeczy zabytkowych, które były używane przez górników- kiedy były aktywne kopalnie w całym Wałbrzychu.

Kaplica ku czci św. Barbary została poświęcona przez Ks. Bp. Adama Bałabucha – pierwszego sufragana Diecezji Świdnickiej dnia 28.05.2012r. podczas udzielenia Sakramentu Bierzmowania.

W między czasie postanowiliśmy, aby zmienić wystrój prezbiterium. Zostały usunięte stopnie, które bardzo przeszkadzały w poruszaniu się w prezbiterium. Zostały zamontowane schody pod tabernakulum dzięki którym prezbiterium doznało całkiem innego blasku.

Naszym pocieszeniem i wielką radością stało się odnalezienie oryginalnego ołtarza, który znajdował się kiedyś w bocznej kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, a który był schowany przed wejściem do kościoła w pomieszczeniu, które znajduje się pod chórem po prawej stronie. Po odnowieniu go przez Ks. Michała Zwierzynę został umieszczony w centrum prezbiterium, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Podczas remontu ołtarza został przesunięty ołtarz główny o około 1,5 metra w celu lepszego poruszania się. Zostały też rozebrane elementy drewniane ołtarza. Okazało się, że pod tymi elementami znajduję się piękny piaskowiec.

Dnia 1.05.2012 roku stanęliśmy w obliczu kolejnej tragedii. Kościół groził zawaleniem. Chodzi tu o ścianę zachodnią. Po odkryciu korka okazało się, że belki są spróchniałe i należy wymienić część ściany, aby naprawić bardzo poważną szkodę. Wymiana belek dokonała się pracą wolontariuszy i byłych górników na przełomie sierpnia 2012 roku.

Dnia 7.05.2012 r. odbyło się pierwsze nabożeństwo ku czci NMP. podczas którego została poświęcona nowa kapliczka, która znajduje się obok krzyża przed kościołem. Poświęcenie tej kaplicy dokonał ks. proboszcz Tadeusz Wróbel, a wykonawcą był Pan Paweł Stanisz

19.05.2012 r. grupa studentów Szkoły Organistowskiej ze Świdnicy przyjechała do naszej parafii, aby dokonać częściowego oczyszczenia piszczałek w organach. Prace te trwały przez dwa tygodnie.

Pod koniec maja trwaliśmy w oczekiwaniu na przeżycie I-ej Komunii Św. udzielonej przez Ks. Prob. Tadeusza Wróbla.

28 maja 2012 roku 45 osób przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania z rąk Ks. Bp. Adama Bałabucha.

Od 1 czerwca 2012 r. Ks. prob. Tadeusz Wróbel rozpoczął remont centralnego ogrzewania na plebanii. Zostały wymienione wszystkie rury na plebanii oraz został zamontowany nowy piec w kotłowni.

0d 7 czerwca 2012 roku ks. Michał Zwierzyna wikariusz parafii za zgodą Ks. prob. Tadeusza Wróbla (wstawił) zamontował schody z pokoju na strych. W tej sytuacji zostało powiększone mieszkanie księdza wikarego, a pomieszczenia ze strychu stały się dodatkowymi pomieszczeniami do zamieszkania. Inwestycję przebudowy pokoju ksiądz wikariusz pokrył ze swoich pieniędzy, cały koszt przebudowy dolnego pokoju oraz górnych pomieszczeń wyniósł na kwotę 4,5 tyś. złotych.

Przez cały lipiec i sierpień trwały intensywne prace remontowe na dole plebanii, gdzie znajdują się salki parafialne. Każda salka parafialna na parterze została odmalowana. Został w jednej ze salek zamontowany aneks kuchenny w celu umożliwienia go dla grup parafialnych.

W miesiącu sierpień przenieśliśmy kancelarie parafialną z tyłu korytarza do przodu, aby ułatwić lepszy dostęp dla ludzi.

Na korytarzu znajdowały się trzy toalety, które nie były używane. Pod koniec sierpnia zostały one zdemontowane, a dzięki temu został powiększony korytarz. Toaleta dla parafian została zrobiona z części tzw. pomieszczenia gospodarczego.

Obecnie na parterze plebanii znajdują się dwie salki dla grup parafialnych, aneks kuchenny, kancelaria oraz pomieszczenie gospodarcze.

Wakacje stały się tez dobrą okazją do porządków na zewnątrz plebanii czyli ogrodu.

Ks. Michał Zwierzyna zaprojektował ogród w którym znajduje się oczko wodne z fontanną. Część drzew, które znajdowały się w ogrodzie musiały zostać wycięte, ale w miejsce starych posadziliśmy nowe.

Ks. prob. Tadeusz Wróbel wraz z kościelnym Panem Stanisławem Siekluckim postawili dwie wiat, aby uchronić samochody przed warunkami atmosferycznymi.

We wrześniu zostały zamontowane kamery na zewnątrz budynku oraz na parterze. Dzięki kamerom czujemy się bardziej bezpieczni.

Październik to szczególny czas w naszej wspólnocie parafialnej. Ks. prob. Tadeusz Wróbel zaprosił na trzy dniowe rekolekcje ks. Krzysztofa Herbuta – proboszcza z Piskorzowa. Ks. Krzysztof przez trzy dni swoje nauki rekolekcyjne wygłaszał o tematyce Matki Bożej Fatimskiej. Na zakończenie rekolekcji została poświęcona Figura Matki Bożej z Fatimy, a cała parafia zawierzona pod opiekę Maryi przez ks. prob. Tadeusza Wróbla oraz Ks. Michała Zwierzynę- wikariusza. Od tego momentu w naszej parafii od maja do października odprawiane są Nabożeństwa ku czci Matki Bożej Fatimskiej. W nabożeństwach bierze udział około 100 parafian.     

Kolejne miesiące w naszej parafii to dalszy etap remontów. Na przełomie listopada i połowy grudnia została odrestaurowana ambonka lektorska, która wymagała wiele pracy ponieważ była w rozsypce przez korniki. W między czasie został odrestaurowany postument pod Figurę Chrystusa z otwartym sercem, mieszczącym się przy ambonce, jak również postument pod Figurę Matki Bożej Fatimskiej. I tak przeżyliśmy kolejny rok w naszej wspólnocie parafialnej.

 Rok 2013

Nowy rok 2013 to kolejne inwestycje, które małymi krokami rozpoczęliśmy w Kościele.

W miesiącu marzec zostały przetarte ściany pod chórami, a od kwietnia rozpoczął się remont prezbiterium. Przecierkę prezbiterium zrobił Pan kościelny Stanisław Sieklucki, a zdobienie prezbiterium elementami ze złota uczynił Ks. Michał Zwierzyna. Okna w prezbiterium zostały przywrócone do stanu sprzed 1910 roku. Została usunięta farba olejna.

Od kwietnia do końca czerwca 2013 roku trwał remont prezbiterium.

Miesiąc lipiec w pracach remontowych też był obfity. Na oryginalnych zdjęciach z roku 1910 ukazany był piękny ołtarz Matki Bożej, który został zdemontowany, a jego historia wymazana. Chcąc po części zachować ten styl Ks. prob. Tadeusz Wróbel powziął inicjatywę, aby namalować fresk na ścianie, aby odtworzyć to co kiedyś było perełką tej świątyni. Od lipca do połowy sierpnia został wymalowany fresk przez Ks. Michała Zwierzynę i zamontowano obraz Matki Bożej Częstochowskiej, a wśród Niej zostały postawione dwie figury, które upiększają ten ołtarz. Ołtarz został poświęcony przez Ks. prob. Tadeusza Wróbla 23 września 2013 roku na Mszy św. z udziałem wiernych.

Przez okres wakacji w kościele były czyszczone belki, aby powrócić do architektury z pierwotnego czasu. Tymi pracami zajmował się Pan kościelny Stanisław Sieklucki.

W czasie remontu prezbiterium i ołtarza MB. Została również wymieniona instalacja elektryczna z kabli aluminiowych na miedziane.

W przeciągu miesiąca udało się wymienić belki i zabezpieczyć kościół przed zawaleniem. Pracami tymi zajmował się Ks. prob. Tadeusz Wróbel oraz Pan Jan Kucharek główny inżynier prac. Pomocnikami byli Pan Stanisław Sieklucki, Pan Wojtek Substyk oraz Pan Ryszard Urban.

Wielkim wydarzeniem dla parafii na Sobięcinie stały się Pierwsze Warsztaty Wyzwolenia Człowieka, które odbyły się od 5 do 7 lipca, a poprowadził je o. Donat Wypchło z Rychwałdu. W warsztatach uczestniczyło około 500 osób z naszej parafii jak również z miasta i okolicy.

Przez cały okres jesieni pan Stanisław Sieklucki oraz Pan Wojciech Substyk opalali belki w kościele w celu renowacji świątyni.

Jesień i zima we wspólnocie parafialnej to tworzenie kolejnych grup, wspólnot, poradni, które rozwinęły się w naszej parafii po Pierwszych Warsztatach Wyzwolenia.

Rok 2014

Nowy rok rozpoczął się trochę spokojniej, ale nowe palny inwestycyjne i nowe problemy powstałe w wyniku wielu niedociągnięć lat ubiegłych spowodowały, że po zimie Ks. prob. Tadeusz Wróbel zaczął zastanawiać się nad wodą i popękaną posadzką wewnątrz świątyni. Po wielu ekspertyzach okazało się, że wszystkie rury odprowadzające wodę z dachu były pozapychane, popękane., a woda która miała spływać do kanałów po prostu wchodziła do wewnątrz kościoła czyniąc zniszczenia posadzki.

Pod koniec kwietnia 2014 roku ks. proboszcz zdecydował, aby położyć nową instalację wodną odprowadzającą wodę. Przez około 2 tygodnie prace trwały na okrągło.

W maju Ks. Michał Zwierzyna rozebrał ołtarz św. Józefa, aby móc stworzyć nowy ołtarz o charakterze neogotyckim, tak jak przed laty było w kościele.

Elementy ze starego ołtarza zostały wykorzystane przy budowie nowej kaplicy ku czci św. o. Pio. Prace przy jej wykonaniu sprawował Ks. Michał Zwierzyna, a pomocnikami byli Pan Stanisław Sieklucki i Pan Wojciech Substyk. Instalację elektryczną położył Pan Ryszard Urban.

Kaplica św. o. Pio została poświęcona 28 maja 2014 roku przez Ks. Bp. Adama Bałabucha podczas udzielenia Sakramentu bierzmowania 30-tu osobą przy udziale wiernych, a szczególnie Grupy o. Pio., która w procesji wnosiła relikwie o. Pio, które przed laty zostały wprowadzone przez Ks. Bp. Ignacego Deca.

4 czerwca odbyły się wstępne rozmowy ze stolarzem w celu budowy nowego ołtarza ku czci św. Józefa. W tym miejscu warto wspomnieć wydarzenie, które zapisze się bardzo w sercach parafian. W dniu 19.03.2014 roku w odpust ku czci św. Józefa Oblubieńca powrócił do naszej wspólnoty oryginalny obraz św. Józefa, który przed laty opuścił naszą parafię i służył w Diecezji Legnickiej. Po powstaniu Diecezji Świdnickiej ten obraz powrócił do Kurii Świdnickiej. Staraniem Ks. prob. Tadeusza Wróbla i Ks. Michała Zwierzyny obraz udało się sprowadzić do naszej parafii po prawie 40 –tu latach.

W tak ważnym wydarzeniu uroczystości odpustowej przewodniczył J.E. Ks. Bp. Ignacy Dec.

Wracając do 4 czerwca- Pan Stanisław Fiołek zmierzył objętość ołtarza, który będzie montowany przy ołtarzu św. Józefa, który znajduje się po przeciwnej stronie ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej.

Warto wspomnieć, że podczas Nabożeństw ku czci Matki Bożej Fatimskiej zakupiliśmy nowy obraz Jezusa Miłosiernego przywiezionego z Sanktuarium Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Obraz ten został zamontowany na ścianie obok ołtarza św. Józefa , a ołtarz, który kiedyś przysłaniał ołtarz z piaskowca w prezbiterium został zamontowany w tym miejscu pod Obrazem Jezusa Miłosiernego.

Dnia 5 czerwca 2014roku w kościele parafialnym odbyła się Wieczysta Adoracja Najśw. Sakramentu w nowo wybudowanej Kaplicy o. Pio. W wieczystej adoracji uczestniczyły poszczególne grupy z parafii. na koniec dnia odbyła się Msza św. jako dziękczynienie za ten czas łaski, której przewodniczył Ks. prob. Tadeusz Wróbel.  

Porządek niedzielnych mszy św. :

9:00, 10:30, 12:00, 18:00